ردیف بانک شماره حساب شماره شبا بنام
1 بانک ملت، سپرده جاری 9696171752 IR510120000000009696171752 شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
2 بانک تجارت، سپرده جاری 116426307 IR740180000000000116426307 شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا