سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا نیز مانند هر شخص حقوقی فعال در فضای کسب و کار کشور الزام به رعایت قوانین و مقررات مختلفی می‌باشد، اما به جهت اینکه یک نهاد مالی محسوب می‌شود و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌نماید، قوانین و مقررات ناظر بر آن مربوط به بازار سرمایه می‌باشد. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردان منابعی هستند که چهارچوب اصلی فعالیت شرکت سبدگردان را مشخص نموده‌اند.

دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران