علی آبانگاه

- دانشجوی دکتری مدیریت مالی

- مدیر سرمایه‌گذاری و عضو کمیته سرمایه‌گذاری شرکت توسعه و مدیریت سرمایه‌ صبا

- مدیر سرمایه‌گذاری شرکت هلدینگ صنایع و معادن غدیر

- معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

- عضو هیأت مدیره کارگزاری صبا تأمین

علی آبانگاه

رئیس هیأت مدیره

محمدرضا کاتوزیان

- دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی

- معاون سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک

- استاد مدعو دانشگاه های شهید بهشتی، الزهرا (س)، خوارزمی، آزاد و..

- مشاور صندوق ضمانت سپرده های بانک مرکزی

- مدیر سرمایه گذاری صندوق های سهامی ETF و درآمد ثابت

- عضو کمیته ریسک هلدینگ بین الملل بانک شهر

- مدیریت ریسک و ابزارهای مالی هلدینگ بین الملل بانک ملت

محمدرضا کاتوزیان

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

سیدجلال صادقی شریف

- دکتری مدیریت از دانشگاه تهران

- عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری امیدسهم

- مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس

- مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امین سرمایه‌گذاران

- معاونت و مدیریت در سازمان‌ها و ارگان‌هایی چون بنیاد مستضعفان، شرکت سرمایه‌گذاری نفت ایران، شهرداری تهران و...

سیدجلال صادقی شریف

عضو هیأت مدیره